Bild på en skog
Bild på en skog

Miljöarbete

Systematiskt miljöarbete

Aarsleff Ground Engineering AB är certifierade enligt ISO 14001:2015 inklusive Energikartläggning enligt STEMFS 2014:2. Vi arbetar systematisk med miljö- och energifrågor som en del i vårt arbete för att nå en hållbar verksamhet.  

Våra betydande miljöaspekter är:  

 • Dieselförbrukning 
 • Elförbrukning
 • Emissioner från diesel

Aarsleffs mål kring CO2 är att reducera koncernens emissioner med 80% till 2030.

För att minska vår klimatpåverkan arbetar vi med handlingsplaner för scope 1, 2 och 3 (CO2, MWh, värdekedjan) och rapporterar kvartalsvis ESG data till koncernen.

Vårt fokus inom miljö och energi ligger just nu på att minska vår diesel- och energiförbrukning och därmed minska våra utsläpp av växthusgaser.
Följande aktiviteter arbetar vi med nu för att uppnå målen:
 

 • Eldrift i produktion
 • Övergång till eldrivna tjänstebilar
 • Minska tomgångskörning på befintliga dieseldrivna maskiner
 • Övergång till delvis biobränslen på befintliga dieseldrivna maskiner 
 • Kompetensutveckling i miljö- och energifrågor hos alla våra medarbetare 

Vi arbetar även med Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft som bygg och anläggningssektorn tagit fram.

MILJÖPOLICY

Vi följer lagar och avtal
 • Att följa gällande lagar, regler och ingångna avtal är fundamentala förutsättningar i vårt arbete och vår miljöuppfattning.
 • Vi är medvetna om vår påverkan på miljön och arbetar för att beskydda den och förebygga föroreningar.
Vi visar miljöhänsyn
 • Vi förpliktigar oss till att minimera miljöpåverkningarna genom planering, projektering och metodval.
 • Vi vill mäta på väsentliga miljöparametrar och rapportera om löpande förbättringar.
 • Vid hantering och förbrukning av material vill vi undvika spill och slöseri.
 • Vid inköp, drift och underhåll av maskiner vill vi ta hänsyn till miljön, även bränsleekonomin.
 • Vi vill vara uppmärksamma på korrekt avfallshantering och på möjligheter för återanvändning.
Vi har alla ett ansvar för miljön
 • Vi förväntar oss att alla medarbetare uppträder miljömedvetet med öga för att skona miljön både på kort och på lång sikt.

JAG VILL BLI KONTAKTAD