Grundläggningsarbete
Grundläggningsarbete

GRUNDLÄGGNING

Grundläggning är en viktig del när man ska uppföra hus, anlägga vägar, broar, järnvägar med mera. Grundläggningen är viktig för att undvika sättningar och garantera stabilitet, både under tiden projektet pågår, samt under byggnadsverkets livslängd.

Vilken grundläggningsmetod man använder beror på flera olika saker, bland annat jordlagrens sammansättning, vilken typ av byggnadsverk som ska uppföras.

Varje projekt har sina egna unika förutsättningar. Vi finns här för att hjälpa dig att hantera alla typer av utmaningar som kan uppkomma vid grundläggningen för ert projekt.

Oavsett projektets förutsättningar kan du lita på vår specialistkompetens och vår förmåga att leverera innovativa lösningar som passar just ditt projekt.

Vi tar hänsyn till alla faktorer som kan påverka grundläggningen, inklusive markförhållanden, miljöpåverkan och geotekniska aspekter för att se till att vi uppnår bästa möjliga resultat. Vi har en bred kompetens inom hela grundläggningsegmentet såsom slagna stål- och betongpålar, spontning, borrade pålar och stag.

Vårt fokus ligger alltid på att leverera högsta kvalitet och inom den överenskomna tidsramen. Vi arbetar tillsammans med er under hela processen, från planering till genomförandet.

Grundläggning

VILL DU VETA MER OM GRUNDLÄGGNING?

Kontakta Viktor Bergsten, Affärschef, 0768-30 13 12, vsu@aarsleff.com

När utför man grundläggning?

Grundläggning är en viktig del av byggprocessen då det skapar en stabil grund för byggnationen och förebygger skador som kan orsakas av sättningar eller markrörelser.

Geoteknisk undersökning

Geotekniska undersökningar är en viktig del för att fastställa markförhållanden, bergnivåer och grundvattenförhållanden för ett visst område.

Syftet med en geoteknisk undersökning kan variera beroende på de geotekniska frågor som behöver besvaras. I samband med projektering av ett byggprojekt används den geotekniska undersökningen för att fastställa val av teknisk lösning och dimensionering för att säkerställa ett genomförande med tanke på både arbetsmiljö och budget.

Olika typer av grundläggning

Det är viktigt att utföra en geoteknisk undersökning innan arbetet påbörjas både för att fastställa markens beskaffenhet samt för att välja rätt typ av grundläggningsteknik som passar de specifika förhållandena på platsen där byggnationen skall uppföras.

Djupgrundläggning

Djupgrundläggning utförs med hjälp av pålning (oftast stål- eller betongpålar). Vid denna typ av grundläggning borrar, eller slår/installerar/driver man ner pålarna till en djupare nivå där marken är tillräckligt stabil för att klara belastningen. Med hjälp av pålarna överför man sedan husets last ner till undergrunden.

Denna typ av grundläggning används när markens beskaffenhet är för undermålig för att klara av belastning från byggnaden.

JAG VILL BLI KONTAKTAD