Grundläggningsarbete
Grundläggningsarbete

GRUNDLÄGGNING

Grundläggning är en viktig del när man ska uppföra fastigheter, anlägga vägar, broar, järnvägar med mera. Grunden är viktig för stabiliteten av byggnadsverket och för att undvika sättningar.

Vilken grundläggningsmetod man använder beror på flera olika saker, bland annat jordlagrens sammansättning och vilken typ av byggnadsverk som ska uppföras.

Varje projekt har sina egna unika förutsättningar och utmaningar. Vår erfarenhet och kompetens gör att vi är förberedda och kan hantera alla typer av utmaningar som kan uppkomma vid grundläggningen. Med största ansvarstagande och ödmjukhet tar vi hand om våra kunder och uppdrag.

Oavsett projektets förutsättningar kan du lita på vår specialistkompetens och vår förmåga att leverera innovativa lösningar som passar just ditt projekt.

Vi tar hänsyn till alla faktorer som kan påverka grundläggningen som markförhållanden, miljöpåverkan och geotekniska aspekter för att se till att vi uppnår bästa möjliga resultat. Vi har en bred kompetens inom slagna betong- och stålpålar, spontning/stödkonstruktioner, borrade pålar och stag.

Vårt fokus ligger alltid på att leverera högsta kvalitet för det överenskomna uppdraget. Under hela processen, från planering till genomförandet, håller våra professionella medarbetar ett nära samarbete med dig, så ingenting förbises eller missförstås. Du skall känna dig trygg med att vi tar hand om alla detaljer för ett stabilt och säkert jobb.

Grundläggning

När utför man grundläggning?

Grundläggning är en viktig del av byggprocessen då det skapar en stabil grund för byggnationen och förebygger skador som kan orsakas av sättningar eller markrörelser.

Geoteknisk undersökning

Geotekniska undersökningar är en viktig del för att fastställa markförhållanden, bergnivåer och grundvattenförhållanden för ett visst område.

Syftet med denna undersökning kan variera beroende på de geotekniska frågor som behöver besvaras. I samband med projektering används undersökningen för att fastställa val av teknisk lösning och dimensionering. Detta för att säkerställa ett genomförande med tanke på både arbetsmiljö och budget.

Olika typer av grundläggning

Det är viktigt att utföra en geoteknisk undersökning innan arbetet påbörjas både för att fastställa markens beskaffenhet.  Den behövs även för att välja rätt typ av grundläggningsteknik som passar de specifika förhållandena på platsen där byggnationen skall uppföras.

Djupgrundläggning

Djupgrundläggning utförs med hjälp av pålning (oftast stål- eller betongpålar). Vid denna typ av grundläggning borrar, eller slår/installerar/driver man ner pålarna till en djupare nivå där marken är tillräckligt stabil för att klara belastningen. Med hjälp av pålarna överför man sedan fastighetens last ner till undergrunden.

Denna typ av grundläggning används när markens beskaffenhet är för undermålig för att klara av belastning från byggnaden.

JAG VILL BLI KONTAKTAD