Published On: 27 mars, 2023

En stabil grund för ditt byggprojekt

Grundläggning är avgörande för att undvika sättningar och stabilitetsproblem under både byggtiden och byggnadsverkets livslängd. För att skapa en stabil grund för ett byggprojekt kan olika metoder komma att behövas, som pålning, jordförstärkning eller spontning.

Val av grundläggningsmetod

Till att börja med krävs att en geoteknisk undersökning utförs. Valet av grundläggningsmetod beror, förutom resultatet av den geotekniska undersökningen, på flera olika faktorer, bland annat byggnadsverkets utformning och laster, har byggnaden en källare eller dylikt. De vanligaste metoderna inom grundläggning är:

  • Pålning, vilket innebär att pålar av betong, stål eller trä installeras i marken genom att man slår/borrar/driver ner pålarna
  • Spontning, som är ett samlingsnamn för olika typer av stödkonstruktioner och används vid schaktarbeten i områden som är känsliga för rörelse och vibration.

Vid nära tillgång till berg eller fast markmaterial och små laster kan ytlig grundläggning med platta eller plintar användas. För större laster och djupare jordlager är djup grundläggning med pålar eller markförstärkning nödvändigt för att undvika sättningar och brott i marken. Markförstärkning kan förbättra markens egenskaper för att klara av både temporära och permanenta laster.

Goda förberedelser

De olika arbetsmomenten utförs med hjälp av stora maskiner som hanterar tunga prefabricerade element som betongpålar eller stålspont. Grundläggningsarbetet ställer höga krav på planeringen av arbetsområdet och extra hänsyn behöver tas vid bland annat:

  • Arbetsytan skall ha tillräcklig bärighet för ca 65tons maskinvikt
  • Riskområde runt maskin 25m
  • Plats till mobilkran
  • Bodetablering

Grönare grundläggning med eldriven pålkran

Aarsleff Ground Engineering AB tog täten för arbetet med hållbarhet inom sitt verksamhetsområde genom att 2021 investera i världens första batteridrivna pålkran från Junttan Oy. Den nya batteridrivna pålkranen är utrustad med två batteripaket om 396 kWh och en 266 kW eldriven kraftstation vilket genererar en kontinuerlig arbetsdag på 8–10 timmar.

Under ett år beräknas Aarsleff spara 35 000 kg CO2 och 14 000 liter diesel. Förutom att vi spar på miljön så har dessutom arbetsmiljön förbättrats då de som arbetar med pålkranen slipper lukten av avgaser samt att maskinen är helt tyst när den inte pålar. 

Val av samarbetspartner

Ett lyckat projekt startar med en trygg samarbetspartner och när det gäller grundläggning vet vi att varje projekt har sina egna specifika förutsättningar och utmaningar. Grundläggning är en avgörande del av byggprocessen och kräver mycket planering och specialistkunskaper. På Aarsleff Ground Engineering har vi specialistkompetens och innovativa lösningar för att hantera alla typer av situationer.

Vårt fokus ligger alltid på högsta kvalitet och att leverera inom överenskommen tidsram. Vi tar hänsyn till alla faktorer som påverkar grundläggningen, inklusive markförhållanden, miljöpåverkan och geotekniska aspekter. Med vår breda kompetens inom olika grundläggningsmetoder kan vi skapa en anpassad lösning som passar just ditt projekt.

Vi hjälper dig genom hela processen, från planering till genomförande, för att se till att du får bästa möjliga resultat.

Kontakta oss för ditt kommande byggprojekt så hjälper vi dig framåt!