TVÅ NYA FÄRJELÄGEN – YSTAD HAMN

Per Aarsleff A/S etablerade i Ystad två nya färjelägen, FL 7 och FL8. Projektet utfördes som en del av en större hamnutbyggnad. Aarsleffs arbete utfördes i samarbete med VG Entreprenør A/S som är en del av Aarsleff-koncernen och specialiserade på kustskydd och hamn anläggningar.

Ny pir och muddring

Projektet omfattade etablering av en ny pir och färjelägen i den yttre hamnbassängen med tillträdesområde öster om piren. Piren och ramperna till färjelägena etablerades i ett nytt område med nyinpumpad sand, medan tillträdesområdet etablerades på ett gammalt fyllnadsområde.

Utöver detta inkluderade projektet muddringsarbeten där vi både skulle utvidga den befintliga inseglingen till 150 meter och öka djupet så att inseglingen blev minst 9,5 meter djup, samtidigt som vattendjupet vid den nya piren skulle vara 9 meter.

Vi utförde dessutom fyllnadsarbeten med det muddrade materialet, samt etablerade en ny 1 600 meter lång stenvågbrytare för hamninseglingen, och förlängde den befintliga stenvågbrytaren sydväst om inseglingen med 440 meter.

Pirhuvud i betong placerades längst ut på de nya stenvågbrytarna.

Nytt logistikområde

Etableringen av det nya logistikområdet omfattade allt ledningsarbete, beläggningsarbete, elarbete samt byggande av ramper i två nivåer för de nya färjelägena.

Byggherre: Ystad kommun / Ystad hamn
Entreprenör: Per Aarsleff A/S
Avtalstyp: Totalentreprenad efter svensk ABT 06
Rådgivare:
Sweco Danmark A/S
Anläggningsperiod:
Januari 2019-januari 2021
Teknisk omfattning:

• 752 400 m³ muddring
• 314 400 m³ sandfyllnad
• 653 900 ton sten i vågbrytare
• 1 815 ton spontar AZ 28-32
• 428 ton berlinerpålar HZ1080
• 232 ankare till förankring av spont
• 5 550 m betongpålar
• 4 600 m³ betongkonstruktioner (exkl. pirhuvuden)
• 6 000 m³ betong för erosionsskydd (undervattensbetong)
• 625 ton armering
• 5 400 löpmeter avloppsledningar
• 1 900 löpmeter vattenledningar
• 94 000 m² cementstabilisering
• 94 000 m² asphaltbeläggning
• 94 000 m² gatsten
• 2 nedsänkta pirhuvuden.