Sedan november 2021 har det varit full aktivitet i det område som kommer utgöra den nya Farehamnen i Varberg.

I den inledande och första etappen av projektet arbetar man med att fylla upp den mark, som kommer utgöra den nya hamndelen. Sprängsten från Varbergstunneln fraktas till hamnområdet. Sedan start har ca 322 000 ton bergmassa levererats. Råmaterialet som levereras förädlas sedan i två krossverk som finns på plats för att få rätt fraktionsstorlek. I samband med markfyllnaden jobbar man även med överhöjningar för att motverka framtida sättningar.

Utöver markfyllnad har man nyligen påbörjat arbetet med att installera KC-pelare med multicement så kallad MC-pelare. Multicementen är en mer miljövänlig produkt än den traditionella kalk-cementen man normalt sett gjuter med en KC-maskin. Man har räknat på att installera ca 38 000 pelare (780 000 meter) och när det arbetet är klart, mot hösten, kommer muddringsarbeten att påbörjas.

Vill du veta mer?
Kontakta oss!